Samarbejdsaftale om drift af Herning Kirkegårde

Hent Aftalen som word dokument til underskrift (klik her)

Lovgrundlag

Samarbejdet etableres i henhold til:

Lovbekendtgørelse nr. 771 af 24. juni 2013: Bekendtgørelse af lov om menighedsråd.

Lovbekendtgørelse om bestyrelse og brug af Folkekirkens kirker m.m., jf. lovbekendtgørelse nr. 796 af 24. juni 2013, med de ændringer, der følger af § 1 i lov nr. 269 af 25. marts 2014.

Lovbekendtgørelse 331 af 29.mart 2014: Bekendtgørelse af lov om Folkekirkens økonomi.

Lovbekendtgørelse nr. 460 af 15.maj 2017: Bekendtgørelse om forsøg i Folkekirken.

Vejledning 9739 af 17. januar 2011: Vejledning om kirkelig ligning til selvstændige kirkegårde. Her med henblik på benyttelse af Model A: Kirkegårde udskilt fra kirkens bestyrelse (Bestyrelsesmodellen).

§1

Deltagere i samarbejdet

Stk. 1

Samarbejdet om drift af Herning Kirkegårde etableres mellem menighedsrådene i Herning sogn, Sct. Johannes sogn, Fredens sogn, Hedeager sogn og Gullestrup sogn, Herning Søndre provsti.

Stk.2 Andre sogne i Herning Nordre og Søndre provsti kan optages i samarbejdet.

§ 2

Ejerskab af Herning Kirkegårde

Stk. 1.

Herning Kirkegårde ejes i fælleskab af menighedsrådene i Herning sogn, Sct. Johannes sogn, Fredens sogn, Hedeager sogn og Gullestrup sogn, Herning Søndre provsti.

Stk.2.

Den daglige drift bestyres af Herning Kirkegårdsbestyrelse.

§ 3

Formål

Menighedsrådene driver i fællesskab Herning Kirkegårde. Herunder tillige med også andre aktiviteter, såfremt kirkegårdsbestyrelsen beslutter, at kirkegårdene skal indgå i samarbejde med andre sogne om aktiviteter vedrørende kirkegårde og kirkelige aktiviteter.

§ 4

Kirkegårdsbestyrelsens sammensætning

Stk. 1.

Kirkegårdsbestyrelsen består af 2 folkevalgte menighedsrådsmedlemmer fra hvert af de sogne som deltager i samarbejdet.

Stk. 2.

Hvis et medlem udtræder af kirkegårdsbestyrelse, vælger det menighedsråd, der har indsat vedkommende, et nyt medlem.

Stk. 3 Konstituering

Den nyvalgte kirkegårdsbestyrelse, skal indkaldes, samt have konstitueret sig inden 4. søndag i advent efter ordinært menighedsrådsvalg. Formanden for Herning Sogns menighedsråd indkalder til det første møde.

Stk. 4

Kirkegårdslederen er pligtig til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

Stk. 5

En af medarbejderne valgt repræsentant har ret til at deltage i de ordinære bestyrelsesmøder. Repræsentanten har taleret, men ikke stemmeret.

§ 5

Kirkegårdsbestyrelsens ansvar, funktioner og beføjelser

Stk. 1.

Kirkegårdsbestyrelsen varetager menighedsrådenes samlede ansvar for kirkegårdenes virksomhed. Menighedsrådene forvalter deres ejerandel gennem de to bestyrelsesrepræsentanter i kirkegårdsbestyrelsen, som har et selvstændigt overordnet ansvar for driften og ledelsen af Herning Kirkegårde, og udfører sin virksomhed, ifølge gældende regler inden for den kirkelige lovgivning.

Stk. 2.

Til at varetage den daglige drift ansætter kirkegårdsbestyrelsen en kirkegårdsleder, efter de herom gældende regler. Kirkegårdsbestyrelsen ansætter ligeledes en kirkegårdsassistent efter indstilling fra kirkegårdslederen. Øvrige medarbejdere ansat ved Herning Kirkegårde ansættes og afskediges af kirkegårdslederen.

Stk. 3.

Kirkegårdsbestyrelsen skal udarbejde og løbende revidere en forretningsorden for sin virksomhed og fastsætte vedtægter for kirkegårdslederen.

Stk. 4a

Beslutninger vedrørende kirkegårdene træffes i kirkegårdsbestyrelsen.

Stk. 5.

Kirkegårdsbestyrelsen kan med tilsynsmyndighedens (provstiudvalgets) godkendelse foretage økonomiske dispositioner, herunder køb, salg og pantsætning omkring kirkegårdenes bygninger og aktiviteter. Dispositioner kan af mindst 3 medlemmer kræves forelagt de enkelte menighedsråd til høring inden afgørelse.

§ 6.

Økonomi, budget og regnskab

Stk. 1.

Udgifter vedrørende sognenes begravelsesvæsen og indtægtsdækket virksomhed i tilknytning til begravelsesvæsenet afholdes af kirkegårdenes driftsmidler.

Stk. 2.

Kirkegårdene oppebærer indtægter, herunder renter og rateudbetalinger mv. af kapitaler indbetalt for gravstedvedligeholdelse for brug af kirkegårdene. (Da Herning Kirkegårde via denne samarbejdsaftale er udskilt som en selvstændig juridisk enhed (jf. §3 i lov om bestyrelse og brug af Folkekirkens kirker)).

Stk.3

Kirkegårdsbestyrelsen bestemmer i dialog med Herning Nordre og Søndre provstier, hvordan et eventuelt over- eller underskud skal behandles.

Stk. 4.

Kirkegårdsbestyrelsen udarbejder budgetbidrag vedrørende kirkegårdens driftsramme samt eventuelle ønsker om yderligere driftsudgifter og bevillinger til anlæg.

Stk. 5.

De budgetterede ligningsmidler udbetales med 1/12 hver den første bankdag i måneden fra Herning Kommunes kasse til Herning Kirkegårdes kassekonti.

Stk. 6

Den daglige varetagelse af drift og bogføring bestyres af kirkegårdslederen ved Herning Kirkegårde i henhold til kirkegårdslederregulativet.

Stk. 7

Herning Kirkegårde har et selvstændigt CVR- nr., arbejdsgivernummer i FLØS mv. og afregner derfor selvstændigt moms, skat, refusioner m.v.

Stk. 6.

Kirkegårdsbestyrelsen godkender regnskabsrapporter, der fremsendes til revisor og orienterer de ejende menighedsråd.

§ 7

Tilsyn

Tilsynet med kirkegårdsbestyrelsens økonomiske forvaltning og funktion i øvrigt varetages af henholdsvis provstiudvalget og stiftsøvrigheden.

§ 8

Optagelse af andre menighedsråd i samarbejdet

Hvis andre menighedsråd ønsker at deltage i kirkegårdssamarbejdet, og dette accepteres af et flertal i kirkegårdsbestyrelsen, kan det af kirkegårdsbestyrelsen besluttes, at det pågældende menighedsråd kan vælge 2 menighedsrådsrepræsentanter af sin midte til kirkegårdsbestyrelsen.

§ 9

Ændring og fortolkning af samarbejdsaftalen.

Stk.1

Enhver tvist om forståelse eller fortolkning af denne samarbejdsaftale kan indbringes for provstiudvalget til afgørelse. Ændringer i samarbejdsaftalen skal vedtages med mindst 2/3 flertal i kirkegårdsbestyrelsen, efter at ændringsforslag har været fremsendt til de i § 1. nævnte menighedsråd til udtalelse. Eventuelle bemærkninger fra menighedsrådene skal være kirkegårdsbestyrelsen i hænde senest 4 uger efter fremsendelse.

Stk.2.

Ændres samarbejdsaftalen, sendes en ny udgave af den via Herning Nordre og Søndre provsti og Viborg Stift til Kirkeministeriet.

§ 10

Ophævelse

Bestemmelse om ophævelse af samarbejdsaftalen vedtages på et fællesmøde med kirkegårdsbestyrelsen samt 2 repræsentanter fra hvert sogn, med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede menighedsrådsmedlemmer. Herefter fremsendes afgørelsen til godkendelse i Kirkeministeriet med ønske om ikrafttræden ved udgangen af et regnskabsår.

§ 11.

Offentliggørelse

Samarbejdsaftalen kan rekvireres på kirkegårdskontoret, Vestergade 63-65, 7400 Herning.

Samarbejdsaftalen offentliggøres på:

Herning Kirkegårdes hjemmeside.

Viborg stifts hjemmeside.

Kirkeministeriet hjemmeside.

Denne samarbejdsaftale træder i kraft den 1. jan 2019

Kontakt os

 

Den sidste rejse

læs og gå på opdagelse i den interaktive brochure ”tag stilling allerede nu” som er en vejledning udformet om og af Herning kirkegårde om de valgmuligheder der findes og de valg der skal tages.

klik på billedet for at åbne brochuren